GIẢI GOLF CLB HỌ PHẠM

XẾP HẠNG
NGƯỜI CHƠI
HDCP
R1
R2
R3
R4
GROSS
Nett
1
Phạm Tiến Dũng
8.0
78
78
70
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
3
8
3
4
5
4
5
2
6
40
6
4
4
6
4
3
3
4
4
38
78

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

2
Phạm Văn Tuấn
8.0
78
78
70
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
4
2
5
4
4
5
3
5
37
6
5
3
4
3
6
4
5
5
41
78

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

3
Phạm Đức Hoàng
8.0
82
82
74
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
4
8
3
4
4
4
5
4
5
41
5
5
3
6
4
5
3
5
5
41
82

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

4
Phạm Văn Minh
10.0
82
82
72
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
4
6
3
4
6
4
6
3
5
41
6
5
3
6
3
4
4
6
4
41
82

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

5
Phạm Lê Cường
12.0
82
82
70
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
4
7
3
4
4
4
6
3
6
41
5
4
3
6
5
4
4
5
5
41
82

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

6
Phạm Anh Đức
12.0
83
83
71
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
4
4
4
5
6
6
4
4
42
5
5
4
8
4
4
3
4
4
41
83

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

7
Phạm Công Hăng
20.0
84
84
64
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
4
5
3
4
5
5
6
3
4
39
7
5
4
6
4
5
4
6
4
45
84

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

8
Phạm Nam Thái
20.0
84
84
64
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
4
6
4
4
5
4
5
4
5
41
7
5
5
4
5
3
6
5
3
43
84

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

9
Phạm Duy Thanh
19.0
86
86
67
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
4
6
3
5
5
6
6
4
5
44
7
4
4
7
4
4
3
5
4
42
86

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

10
Phạm Tiến Anh
14.0
89
89
75
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
4
5
5
5
6
5
7
5
5
47
6
6
3
6
4
5
3
5
4
42
89

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

11
Phạm Hữu Hỗ
26.0
89
89
63
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
4
6
4
5
5
5
6
2
5
42
7
6
5
6
4
5
4
6
4
47
89

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

12
Phạm Viết Thắng
11.0
89
89
78
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
6
7
3
4
5
5
6
4
5
45
7
4
3
7
4
4
4
5
6
44
89

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

13
Phạm Thanh Hưng
18.0
90
90
72
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
6
4
5
5
6
6
4
5
46
6
5
3
6
5
4
5
5
5
44
90

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

14
Phạm Quốc Thương
22.0
90
90
68
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
6
6
3
5
8
4
6
4
5
47
5
6
4
7
4
4
3
6
4
43
90

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

15
Phạm Ngọc Dũng
21.0
90
90
69
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
6
6
5
5
4
4
5
6
5
46
7
5
3
6
4
5
4
5
5
44
90

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

16
Phạm Thanh Nghị
12.0
91
91
79
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
6
4
5
6
5
5
6
7
49
4
5
3
6
4
6
4
6
4
42
91

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

17
Phạm Minh Sáng
15.0
92
92
77
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
5
4
6
5
5
5
3
6
44
6
5
4
7
4
5
7
6
4
48
92

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

18
Phạm Hồng Hà
16.0
92
92
76
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
4
7
3
4
4
5
6
6
6
45
7
7
4
5
4
5
4
7
4
47
92

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

19
Phạm Trung Kiên
16.0
93
93
77
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
4
7
6
6
4
3
6
5
4
45
7
7
4
7
4
5
4
6
4
48
93

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

20
Phạm Mạnh Thắng
19.0
93
93
74
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
5
4
5
7
7
7
4
6
50
6
4
5
5
4
5
5
5
4
43
93

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

21
Phạm Văn Quế
18.0
93
93
75
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
6
4
3
5
5
5
7
5
5
45
5
4
4
10
4
6
3
8
4
48
93

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

22
Phạm Quang Khánh
18.0
94
94
76
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
4
3
5
6
5
8
5
6
47
6
6
4
7
5
6
2
6
5
47
94

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

23
Phạm Trung Tuấn
21.0
95
95
74
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
6
5
3
4
6
5
5
4
9
47
7
6
4
5
4
8
4
5
5
48
95

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

24
Phạm Thanh Lương
17.0
96
96
79
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
6
4
4
4
5
5
4
8
45
7
8
4
6
5
5
7
5
4
51
96

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

25
Phạm Thị Mai Thu
25.0
98
98
73
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
7
3
5
5
5
8
4
5
47
6
7
5
7
3
5
5
7
6
51
98

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

26
Phạm Vũ Luận
22.0
98
98
76
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
4
9
3
6
4
5
8
3
6
48
5
6
5
7
5
6
4
5
7
50
98

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

27
Phạm Mạnh Cường
21.0
99
99
78
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
8
6
5
5
5
7
4
5
50
5
4
4
10
4
5
3
9
5
49
99

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

28
Phạm Văn Quyết
20.0
99
99
79
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
6
7
4
5
8
6
6
5
5
52
7
5
4
8
4
5
2
6
6
47
99

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

29
Phạm Ngọc Quý
24.0
100
100
76
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
6
6
5
8
5
5
7
4
5
51
7
6
3
7
3
7
3
8
5
49
100

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

30
Phạm Tiến Long Hoàng
25.0
101
101
76
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
6
7
5
7
6
4
8
4
4
51
7
4
5
7
5
5
5
5
7
50
101

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

31
Phạm Hồng Quang
19.0
101
101
82
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
6
6
5
6
5
8
4
7
52
5
4
4
7
5
6
5
6
7
49
101

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

32
Phạm Quang Huy
17.0
102
102
85
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
6
8
3
5
6
5
6
6
8
53
7
4
5
7
4
5
2
7
8
49
102

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

33
Phạm Ngọc Đỉnh
22.0
102
102
80
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
6
5
4
8
5
7
4
5
49
8
7
4
8
5
5
5
6
5
53
102

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

34
Phạm Anh Tuấn
24.0
102
102
78
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
6
6
4
5
8
7
6
3
7
52
7
5
4
8
4
4
5
7
6
50
102

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

35
Phạm Ngọc Nam
21.9
104
104
82.1
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
5
10
4
5
5
6
6
4
5
50
8
7
4
6
4
7
6
6
6
54
104

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

36
Phạm Tuấn Anh
25.0
105
105
80
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
6
7
5
4
6
5
8
5
6
52
5
6
4
8
4
6
6
6
8
53
105

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

37
Huyền Trang
12
105
105
93
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
3
4
5
4
4
5
5
4
4
38
7
8
6
7
7
8
8
8
8
67
105

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +   

38
Phạm Đức Quý
26.0
113
113
87
Hole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OUT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IN
Total
Par
4
5
3
4
4
4
5
3
4
36
5
4
3
5
3
4
3
5
4
36
72
R1
7
7
6
5
5
6
8
3
8
55
6
8
6
8
5
7
5
7
6
58
113

Aces      Eagles      Birdies      Par    Bogeys    Double Bogeys +